vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

LA-LUCAS -

 VREDE - VRIJHEID - WELVAART - VEILIGHEID

 

 Geweld op Televisie en in de Digitale wereld.

 

 Vrijheid van meningsuiting veroorzaakt een collectieve stoornis (Anomie)

 

 Het Geweld in de Wereld - De groeiende haat tegen het Westen, de V.S. en het V.K.        Waarom?

Reageren graag: a.budel1@chello.nl

 
    "LIEFDE"  Bron ten leven ...

Trends van de tijd.

 

   14. NIEUWSBRIEVEN

 

     DE WERELD VERBETERAAR

 

   EEN VREDES INITIATIEF

 

   GANDHI - A' HIMSA

 

   1.  EVENTS

 

   2.  'VERBINDENDE FACTOREN'

 

   3.   THEMA'S

 

   4.   'LA LUCAS'  STATEMENT

 

   5.  STAD VAN COMPASSIE [website]

 

   6. HUMANISME

 

  

  7.  'HART' TEGEN HARD.

 

 In het leerveld van de 'liefdesenergie'

 

   8.  COMPASSIE VERHALEN

 

   9. INCLUSIEVE VREDE en VEILIGHEID

 

a.budel1@chello.nl

 

 

Lees hier:

”Het verhaal van een stad”

 

 

 

 

Actueel:

[1] "Verhaal over gisteren, vandaag en morgen"

[2] ACTUELE THEMA'S

[3] Bundel Korte Verhalen

[4] NIEUWSBRIEVEN

 

 

 

 

 

Wil je 'meedenken'  met het burgerinitiatief  "La Lucas" ?

a.budel1@chello.nl

Wil je Meedoen?

 Mocht u een donatie willen doen, ook altijd welkom: ASN bank: NL42ASNB0932766374 t.n.v ALM Budel van t Hoffplantsoen 39 Nijmegen.

 

 

 

 

 

 

"La Lucas" vraagt jouw aandacht voor:  Inclusieve Vrede en Veiligheid, met de te 'onderscheiden' samenhangen' 

 

Aandacht voor: Vrede - Vrijheid - Welvaart - Veiligheid.

 

 

             

 

Initiatiefnemer van 'La Lucas' is:

Anthoon Lucas Budel

Vanaf januari 2015 Nijmegen

 

 "LA LUCAS"

sinds 1 januari 2015

Deze site: La Lucas, vraagt aandacht voor “Inclusieve Vrede en Veiligheid”.

En probeert een halt toe te roepen aan ‘zinloos geweld’.

 

ZINLOOS GEWELD EN DE TREND VAN DE TIJD …

Hoe moeilijk kan het zijn, zeker voor jonge mensen, om ‘niet’ mee te gaan met de ‘trend’ van de tijd!  Natuurlijk zijn er trends te noemen, waarmee niets aan de hand lijkt, dat is nu eenmaal zo, het hoort bij het moment van de tijd. Doch er zijn trends en dat is al eeuwen zo, die gewoon slecht zijn en beter niet ‘navolgenswaardig’. Over die trends wil ik het hier hebben.

Met ‘trend’ wordt hier bedoeld, een stijgende lijn aan gebeurtenissen van navolgenswaardig gedrag, dat beter niet ‘nastrevenswaardig’ zou mogen zijn. Trends die een destructieve uitwerking bezitten op onze maatschappij en samenleving. Die doorgaande ontwikkelingen in zich bevatten in de tijdgeest, dat ten goede of ten kwade kan uitpakken. Er zijn veel mensen in onze samenleving die ten kwade beïnvloed worden.

Een slechte ontwikkeling daarin is dat mensen klakkeloos maatschappelijke tendensen blijven navolgen, eraan meedoen, of erger nog, dat het agressieve erin, er voor zorgen dat het nieuwe impulsen krijgt, door er nieuwe vormen aan te geven. Tendensen die negatief geladen zijn, prikkels in zich bevatten die destructief normaliserende uitwerkingen hebben, zie de hoofdstukken van het ‘initiatief’ “LA LUCAS”.

Destructieve uitwerkingen door de ‘normaliserende werking’ van het veelvuldig en veelsoortig kijken en beleven van geweldsprikkels, agressieve daden, het doden en het neerslaan van mensen in psychologische trillers. Via de media kanalen die onze maatschappijen steeds meer en zichtbaarder voortbrengt wereldwijd. Via lectuur, filmproducties, tv kanalen, internet en gamesspellen.

Over hoe bloedstollende tv series die met veel belangstelling tot stand komen kan je o.a. lezen in de bijlage: Over de bizarre gruwelijke eindfinale van een tv serie. Daarin vroegen de makers zich af gaat dit niet te ver? Hun conclusie was; nee de acceptatiegraad voor gruwelijke beelden ligt inmiddels een stuk hoger dan toen men aan de serie begon. Veel fans stellen er prijs op werd zonder blikken of blozen meegedeeld. Met het resultaat dat zowel jong en oud ervan kunnen genieten, gruwelen en eraan gewennen.

Die negatieve impacts in onze samenlevingen zijn niet gering, wat dus door vele miljoenen mensen gewaardeerd schijnt. Mensen die het ‘kwaad’ ervan niet zien of niet willen zien, zullen zeggen dat het allemaal wel meevalt. Toch, als je in staat bent het totaal van die impacts, van die invloeden te zien, dan ontkom je er niet aan om conclusies te trekken, dat gewelddadige acties in de publieke sfeer, ergens hun voeding in ‘geweld’ vandaan krijgen.

Als er weer ‘gewelddadige acties’ hebben voorgedaan, de kranten staan er vol van en het Journaal/Nieuws laat het ons dagelijks zien. Het is zeker te verwachten als er calamiteiten of catastrofale gebeurtenissen ontstaan in onze maatschappij en samenleving, dat die destructiviteit dan van alle kanten losbarst en tijdelijk niet onder controle te brengen is. Dat is een toekomstbeeld dat niemand wil. Maar wel stukje bij beetje in onze cultuur voet aan de grond krijgt. De overheden in ons land hebben daar geen controle meer op, door de wet ‘vrijheid van meningsuiting’. Het fenomeen graaft zich in en in feite zijn ook ‘burgers’ in ons land daar mede verantwoordelijk voor, zij laten het kritiekloos voortwoekeren, omdat er geen of te weinig mensen bereid zijn er een nee tegen uit te spreken.

De ‘agressie’ die regelmatig de kop opsteekt wordt mijn inziens ‘gevoed’ door een cultuur waarin openlijk lof wordt uitgesproken op het maken van media verkoopbaar geweld, dat mensen hun waardering blijven uit spreken op het creëren en tonen van gruwelijke fantasieën en voorbeelden van doodslag en agressie.

Kritische analytici worden aangehoord en de ernst van het geconstateerde wordt afgedaan als onzin en het kan niet waar zijn. Net zoals de veelsoortige gewelds voorvallen die dagelijks over ons netvlies heen rollen, worden de gevolgtrekkingen van kritische mensen, het liefs naar de vergetelheid verbannen.

En dat dienen we niet langer te laten gebeuren, onze toekomst loopt gevaar, iedereen weet dat grote maatschappelijke wereldse ontwikkelingen, zoals de industrie en technologische voortgang, niet terug te draaien zijn, daarom is het van belang te voorkomen dat er een toekomst ontstaat die we niet willen. Daar kan iedereen aan mee doen, door deel te nemen aan een beweging die in staat is een tegengeluid te laten horen. Dat ‘tegengeluid’ kan een begin worden van ‘stop’ en niet verder.

Het ontstaan van film en Hollywood.

Dat we beseffen dat wat ruim 100 jaar geleden begonnen is, ook zijn bederfelijke kanten ‘in’ zich heeft. Door het veelvuldig en herhalend vertonen van gruwelijke gebeurtenissen, zoals verslaggeving van gruwelijke oorlogsbeelden, dat zijn afschrikwekkende waarschuwing aan het verliezen is, door gewenning, dat ook een vorm van wegkijken veroorzaakt. En de beeldende vertoningen door misdaadverhalen, trillers, actie-series, reality-tv, en andere hedendaagse vormen van destructie en agressie, in video/games zijn via het internet te verkrijgen. En niet te vergeten die reclame flashbacks van ontploffende bommen en uit elkaar spattende auto’s en gebouwen. Dat een ongekend grote en grove vormen heeft aangenomen, door regisseurs, die het weer slimmer, gewelddadiger en hectischer doen dan hun voorgangers. En dat vrijelijk toegankelijk is geworden zowel voor volwassenen als jeugdige kijkers, en mensen die vatbaar zijn om het na te doen.

 Dat we gaan beseffen dat het niet meer vol te houden is; om te zeggen: ze kunnen het beter via een game spelletje ervaren, dan dat ze het in de werkelijkheid gaan doen. Het ‘tegendeel is waar’ het omgekeerde is het geval; door het veelvuldig zien van agressie en moorddadige activiteit, wordt de stap naar het daadwerkelijk uitvoeren ervan, steeds kleiner. We kunnen allen daar vele voorbeelden van noemen!

Hoe moeilijk kan het zijn, zeker voor jonge mensen, om ‘niet’ mee te gaan met die ‘trend’ van de tijd!! 

Zeker als die trend zo algemeen en populair aanvaard is geworden, zoals dat waarneembaar is in de media, weekbladen, televisiegidsen, het staat vol positieve kritieken, en uitnodigingen in de zin van dat moet je niet missen. Zie de veelvuldigheid in haar soort: detective verhalen, misdaadfilms, trillers, actie-series, avonturenfilms, fantasie of fictie verhalen, nazi documentaires, Barnaby- Mors–Witze series,  het kan niet op, avondvullende geweldsvoorstellingen dag in dag uit. Geweldin combinatie met mooie natuur en historische gebouwen, met sympathieke hoofdrolspelers gelardeerd met gevoelige relatiemomenten tussen de spelers, zodat de mensen blijven kijken. “FIKKEN MAASTRICHT” is daar een goed voorbeeld ervan, in het begin is het nog vriendelijk en Inspecteur Columbo achtig, allengs in verloop van de jaren worden de meest gruwelijke misdadige acties getoond, het liefs met ‘tenen krullende’ momenten.

LA LUCAS wil als een ‘burgerinitiatief’ Geweldloos weerbaar actief zijn in een tegenbeweging.

Concreet wil dit initiatief, een beweging doen ontstaan, dat bespreekbaar maakt, de oorzaak, de invloed en het gevolg van Media, Hollywood, en de Film industrie.

Zinloos Geweld! Als we het over destructie, agressie en zinloos geweld willen hebben, betreffende de ‘indoctrinatie’ die er het gevolg van is.  Agressie en geweld moeten we bespreekbaar maken, door enerzijds terug te kijken, en anderzijds te kijken naar de ‘negatieve’ beïnvloeding die het heeft op het gedrag van mensen. Dat we beseffen dat wat ruim 100 jaar geleden begonnen is, ook zijn bederfelijke kanten ‘in’ zich heeft. Door het veelvuldig en herhalend vertonen van gruwelijke gebeurtenissen, zoals verslaggeving van gruwelijke oorlogsbeelden, dat zijn afschrikwekkende waarschuwing aan het verliezen is, door gewenning, dat een vorm van wegkijken veroorzaakt. En de beeldende vertoningen door misdaadverhalen, trillers, actie-series, reality-tv, en andere hedendaagse vormen van destructie en agressie via internet en video/games. En niet te vergeten die reclame flashbacks van ontploffende bommen en uit elkaar spattende auto’s en gebouwen. Dat een ongekend grote en grove vormen heeft aangenomen, door regisseurs die navolgers hebben, die het weer slimmer, gewelddadiger en hectischer aanpakken dan zijn voorgangers in elkaar hebben gezet. En dat allemaal vrijelijk toegankelijk is geworden zowel voor volwassenen als jeugdige kijkers, en mensen die vatbaar zijn om het na te doen.

Nogmaals: Dat we gaan beseffen dat het niet meer vol te houden is; om te zeggen: ze kunnen het beter via een game spelletje ervaren, dan dat ze het in de werkelijkheid gaan doen. Het tegendeel is waar: het omgekeerde is het geval; door het veelvuldig zien van agressie en moorddadige activiteit, wordt de stap naar het daadwerkelijk uitvoeren ervan, steeds kleiner. We kunnen allen daar vele voorbeelden van noemen!

 We kunnen daar met zijn allen iets tegen doen, door een broodnodige tegenbeweging, te beginnen met een kleine groep mensen.

 Dit is een uitnodiging aan allen, aan de mensen in dit land, religieus of niet religieus. Dat we gaan beseffen dat een ‘nee’ door massa’s mensen, misschien niet meteen merkbaar, maar wel werkbaar op de lange duur zal zijn. Dat het een positieve verandering teweeg zal brengen in onze samenleving, dat is zeker.

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

17 april 2021

La Lucas